Regulamin

Poniższy regulamin stworzyliśmy ze względu na dobro i bezpieczeństwo naszych Gości. Prosimy o przestrzeganie jego zasad. Właściciel ma prawo usunąć z pola namiotowego osoby, które nie zastosują się do poniższych reguł.

1. Właścicielem pola namiotowego „Kajlandia” jest firma Przystań Kajakowa Kajaki-Słupia S.C. Witold Zalewski Renata Zalewska, Al. Wojska Polskiego 23A, 83-320 Sulęczyno. Zarówno właściciele, jak i zatrudnieni pracownicy mają prawo do egzekwowania postanowień regulaminu, a także do wprowadzania zmian tych postanowień, gdy jest to konieczne.

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00 (dopuszczalne sa rozmowy i przyśpiewki przy ognisku).
Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku, jednak odpoczywając nie zakłócajmy spokoju innym.

3. Goście proszeni są o zameldowanie się w biurze pola namiotowego najszybciej jak jest to możliwe.

Jeżeli brak jest osoby w biurze pola namiotowego prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny pod nr 691 350 500.

4. Płatność za pobyt na polu namiotowym dokonywana jest z góry na podstawie cennika.

Uiszczona opłata umożliwia pełen dostęp do wszystkich udostępnionych obiektów na polu namiotowym oraz możliwości rozpalenia ogniska.

Zabrania się użytkowania udostępnionych obiektów w sposób uniemożliwiający dostęp do z nich innym Gościom.

5. Doba noclegowa na polu namiotowym trwa od godziny przyjazdu do godziny 12:00 dnia następnego.

W przypadku konieczności późniejszego zakończenia doby noclegowej w danym dniu należy poinformować pracowników pola namiotowego.

6. Osoby przebywające na terenie pola namiotowego powinny przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ.

Ponadto w celu zagwarantowania bezpiecznego wypoczynku Gościom, wjazd pojazdami na teren pola jest zabroniony. Po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą pola istnieje możliwość chwilowego wjazdu na teren pola.

7. Pojazdy należy parkować w wyznaczonych miejscach – parkingach. Parking przynależący do pola namiotowego jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym.

8. Zabrania się rozbijania namiotów poza strefą do tego wyznaczoną.

9. Gościom powierza się dbanie o czystość na całym terenie pola namiotowego, a także dbanie o środowisko i przyrodę zarówno na terenie pola namiotowego jak i poza nim.

10. Zabrania się składowania śmieci i rozpalania ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi.

11. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety lub prysznica, Goście powinni zostawić ją w takim stanie, aby miejsce mogło być do dyspozycji innych osób.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji samochodu, przyczepy campingowej, namiotu, itp. w celu wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich Gości wzajemnego usytuowania na terenie pola namiotowego

13. Zabrania się „okopywania” namiotów, przedsionków przyczep i altan. W przypadku zajścia takiej konieczności – obowiązkiem Gości jest przywrócenie miejsca biwakowania do stanu pierwotnego.

14. Zabrania się niszczenia, przestawiania obiektów znajdujących się na polu namiotowym.

Kosztami za powstałe szkody Właściciel obciąża Gości według wyceny szkód.

15. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.

Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach. W przypadku psów stwarzających jakiekolwiek zagrożenie wymagane będzie również trzymanie zwierzęcia na uwięzi.

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu czy wody, spowodowane awariami elektrowni / wodociągów.

17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na polu bez opieki.

18. Wszelki sprzęt pływający będący własnością lub przedmiotem wypożyczenia powinien być składowany w taki sposób by nie zakłócał pracy przystani kajakowej.

19. Dzieci przebywające na polu muszą pozostać pod opieką dorosłych.

Przebywanie dzieci bez opieki w pobliżu stawu i na udostępnionych pomostach jest zabronione.

20. Zasady korzystania ze sprzętu wodnego określa odrębny regulamin.

21. Dla dobra wszystkich Gości pola namiotowego Właściciel zastrzega sobie możliwość interwencji w przypadkach nie wymienionych w powyższym Regulaminie. Wyznaczony personel jest upoważniony do zgłaszania jakichkolwiek zaniedbań. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z pracownikami pola namiotowego.

22. Przyjmuje się, że powyższy Regulamin i każdy jego punkt jest znany i zaakceptowany przez

Gości pola namiotowego, a także przez osoby zwiedzające przystań lub biorące udział w spływach organizowanych przez firmy zewnętrzne.

23. Właściciel ma prawo wyprosić z pola namiotowego osoby wulgarne, agresywne oraz nie stosujące postanowień niniejszego regulaminu, bez zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.


Życzymy udanego wypoczynku
Właściciele i pracownicy pola namiotowego Kajlandia